Start Bierzmowanie
Bierzmowanie

Sakrament Ducha Świętego

Email Drukuj PDF

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

KKK 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

Bierzmowanie sprawia, że ci, którzy je przyjęli, uczestniczą pełniej i bardziej świadomie w posłannictwie Jezusa - głoszeniu Dobrej Nowiny o objawionej miłości Ojca, który jest w niebie, i wskazywaniu drogi Ewangelii jako skutecznej przestrzeni zbawienia każdego człowieka.

 

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu pobudzenie serc młodych ludzi i uświadomienie im wartości łaski, którą otrzymali już na chrzcie świętym, by stawać się podobnymi do Chrystusa jako dzieci Boga. Stąd spotkania, do których zobowiązujemy młodzież od II. klasy gimnazjum, pozwalają wejść głębiej w tajemnicę chrześcijaństwa - odkrycie w głębi duszy podobieństwa do Boga i odpowiedź na Jego łaskę.

W klasach drugich i trzecich spotkania odbywają się raz w miesiącu - termin podany jest w ogłoszeniach parafialnych.

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczna jest wola uczestnictwa i pogłębiania życia wiary, aktualny odpis aktu chrztu, stan łaski uświęcającej, opinia katechety i uczestnictwo w proponowanych spotkaniach i praktykach religijnych. W wypadku starszego wieku kandydatów należy się skontaktować z kapłanami pracującymi w parafii, by ustalić warunki i zasady przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

W sytuacji, gdy kandydat do bierzmowania trwa w związku niesakramentalnym lub jest w sytuacji uniemożliwiającej odbycie spowiedzi zakończonej udzieleniem rozgrzeszenia, bierzmowanie należy przełożyć na czas po ustaniu przeszkody do przyjęcia łaski uświęcającej. W takich sprawach również prosimy o kontakt w biurze parafialnym.

Ponieważ bierzmowaniem jest sakramentem pogłębiającym życie wiary, wymagana jest przy nim obecność "świadka bierzmowania", którym może być tylko osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła bierzmowanie, prowadzi życie zgodne z wymaganiami i nauczaniem Kościoła. Świadkami bierzmowania mogą być rodzice kandydata lub rodzice chrzestni, o ile spełniają wyżej przedstawione wymogi.